Drzewica

Ruiny zamku położone od południa od osady, na prawym brzegu rzeki Drzewiczki. Drzewica była siedzibą rycerskiej rodziny Ciołków, którzy założyli miasto i zbudowali kościół. Zamek wzniósł w latach 1527-35 Maciej Drzewicki, arcybiskup gnieźnieński. W XVIII w. zamek stanowił własność Sołtyków, a potem Szaniawskich, którzy w końcu XVIII w. umieścili tu klasztor bernardynek. W 1814 roku został spalony. Zachowały się pełne mury zamkowe z ceglanymi szczytami. Zamek zbudowano z miejscowego piaskowca na regularnym planie prostokąta (37x43 m). na narożach stanęły cztery wieże kwadratowe ustawione skośnie do boków prostokąta. Wieża północno-wschodnia większa od pozostałych, wsparta od zewnątrz dwiema narożnymi skarpami, mieściła bramę z szerszym otworem wjazdowym dla konnych i węższą furtą. Zachowały się ślady zwodzonego mostu oraz kładki umożliwiające dostęp do zamku. Wnętrze dziedzińca zamykały od zachodu mury głównego budynku mieszkalnego z dwoma alkierzami po bokach od strony dziedzińca. W południowym znajdowała się na drugim piętrze kaplica. Z północnego alkierza pozostały tylko fundamenty. Główny budynek był jednotraktowy z czterema izbami na każdej kondygnacji, to znaczy w piwnicy, w przyziemiu i na dwóch piętrach. Budynek był niegdyś kryty dwoma równoległymi dwuspadowymi dachami i zwieńczony podwójnymi szczytami ceglanymi od strony południowej i północnej. Szczyty były rozdzielone wysokimi kominami, rozczłonkowane na tynkowane pola pionowym i poziomym laskowaniem ceglanym oraz zwieńczone trzema półkulami. Obramienia okienne miały wczesnorenesansowe formy. W części południowo-wschodniej dziedzińca stanął budynek przeznaczony zapewne dla dworu biskupiego, a po umieszczeniu na zamku klasztoru bernardynek przerobiony wewnątrz na kaplicę. Na zewnętrznym ryzalicie tego budynku, występującym poza mur wschodni, znajduje się pojedynczy szczyt nawiązujący w ogólnym układzie do szczytów głównego budynku, ale wsparty na wysuniętych wspornikach. System obronny zamku był ograniczony do strzelnic kluczowych umieszczonych w dolnych kondygnacjach narożnych wież oraz do strzelnic znajdujących się w murach obwodowych na poziomie ganku straży, biegnącego na południowym, północnym i częściowo na wschodnim odcinku murów. Niewątpliwie także elementy obronne były niewystarczające. Strzelnice w narożnych wieżach miały ograniczony zasięg ostrzału flankowego, strzelnice górne operowały wyłącznie ogniem czołowym. Wydaje się, że pozostałości wałów występujące poza fosą na południe od zamku mogły pierwotnie posiadać umocnienia w postaci częstokołów, stanowiących pierwszą linię obrony. Na wschód od zamku znajdowało się przedzamcze z murowanym jednotraktowym domem mieszkalnym. Główny wjazd do zamku prowadził z mostu przez przedzamcze i mosty przerzucone nad nawodnioną fosą zasilaną wówczas przez wodami Drzewiczki.

 • 10
 • 11
 • 4
 • 5
 • 56
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

 

Besiekiery

Ruiny zamku położone na terenie nizinnym, otoczone regularnym zarysem pierwotnej fosy. Zamek wzniósł w końcu XV wieku wojewoda łęczycki Wawrzyniec Sokołowski na siedzibę rycerską, przebudował w 1597 roku kardynał Andrzej Batory, a następnie w 1655 roku Jan Szczawiński, starosta łęczycki, którego herb Prawdzic zachował się dotąd na kartuszu. W XVIII w. zamek należał do Gajewskich, którzy obniżyli budynek mieszkalny o jedno piętro. Opuszczony po 1800 roku popadał z wolna w ruinę. Zamek był zbudowany z cegły, na planie prostokąta. Wjazd prowadził od południa przez most i wieżę bramną wysuniętą przed mury obwodowe. Według zachowanych pomiarów z początku XIX wieku był tu most zwodzony. Na dziedzińcu przy bramie znajdowały się budynki mieszkalne i usługowe, zapewne późniejsze. Właściwy dom mieszkalny będący siedzibą właścicieli zamykał dziedziniec od północy. Dom był zbudowany na planie prostokąta, jednotraktowy. Miał, jak można przypuszczać, piwnice, wysoki parter i dwa piętra. W murach obwodowych od dziedzińca znajdowały się przyziemne strzelnice. Prawdopodobnie pierwotne założenie składało się z obwodu murów, domu mieszkalnego oraz wieży i było otoczone fosą.

 • DSC09412
 • DSC09413
 • DSC09414
 • DSC09415
 • DSC09416
 • DSC09417
 • DSC09418
 • DSC09419
 • DSC09420
 • DSC09421
 • DSC09422
 • DSC09423
 • DSC09424
 • DSC09425
 • DSC09426
 • DSC09427
 • DSC09428
 • DSC09429
 • DSC09430
 • DSC09431
 • DSC09432
 • DSC09433
 • DSC09434
 • DSC09435
 • DSC09437
 • DSC09438
 • DSC09440
 • DSC09442
 • DSC09443
 • DSC09444
 • DSC09445
 • DSC09446
 • DSC09447
 • DSC09448

 

Łęczyca

Zamek królewski położony na skarpie nadrzecznej w południowo-wschodnim narożu miasta lokacyjnego, w obrębie jego systemu obrony. Wsród mokradeł i rozlewisk w dolinie Bzury był gród książęcy o umocnieniach drewniano-ziemnych, użytkowany jeszcze na przełomie w. XIII i XIV. W 1331 roku Łęczyca została zniszczona przez Krzyżaków. Od 1357 roku ziemia łęczycka należała do Kazimierza Wielkiego, który według przekazów Jana z Czarnkowa i Długosza otoczył murami obronnymi miasto i zbudował murowany zamek zapewne w latach 1357-70. W ciągu XV wieku zamek niejednokrotnie był palony i odbudowywany, i w takim stanie dotrwał do początków XVI wieku. W latach 1563-65 zamek został przebudowany na siedzibę starostów królewskich; jak można przypuszczać, urządzenia obronne pozostały niezmienione. W latach 1655-56 zajęty przez Szwedów, był dwukrotnie oblegany i wreszcie zdobyty przez wojska polskie. W latach siedemdziesiątych XVIII wieku remontowano wieżę i budynki mieszkalne. Modernizację fortyfikacji miejskich rozpoczęły władze pruskie w latach 1793-95 przez wprowadzenie bastionów na czterech narożach. Jeden z bastionów stanął przed południowo-wschodnim narożem zamku, stąd też na planie z początku XIX w. figuruje jako „bastion zamkowy”. Ruina zamku zaczęła się w połowie XIX wieku, chociaż niektóre budynki były jeszcze użytkowane. Po II wojnie światowej zamek został zabezpieczony i częściowo odbudowany na siedzibę muzeum regionalnego. Ceglany zamek gotycki został wzniesiony na skarpie w południowo-wschodnim narożniku miasta. Był bezpośrednio związany z murami miejskimi, chociaż od miasta oddzielała go fosa widoczna na planach z początku XIX wieku. Na północ od miasta znajdowało się przedzamcze gospodarcze, zapewne pozbawione własnych umocnień. Zamek założony na niewysokim sztucznym nasypie ziemnym, na planie czworoboku z lekko załamaną ścianą południową, zajmował około 2800 m² powierzchni. Na narożu południowo-zachodnim była wysoka wieża na planie zbliżonym do kwadratu o boku około 10 m, w górnych kondygnacjach ośmioboczna. Trzy kondygnacje piwniczne służyły za więzienie dla szlachty. Wejście do wieży prowadziło z ganku na murach obwodowych, które dochodziły do 10 m wysokości. Nie znana jest liczba wyższych kondygnacji. Zwieńczenie wieży miało zapewne formę ceglanego stożka otoczonego u podstawy blankowaniem. Dojazd do zamku prowadził przez miasto, most zwodzony i bramę umieszczoną w zachodnim odcinku murów obwodowych. Przypuszczalnie głównym budynkiem mieszkalnym była trzykondygnacjowa wieża przy murze wschodnim, zbudowana z cegły, na planie kwadratu (15x15 m). W przyziemiu wieży zachował się podział na trzy pomieszczenia. Obok tej wieży stanowiącej mieszkanie królewskie istniał budynek zwany w XVI w. „sienią wielką”. W samym narożniku znajdował się dom zapewne dwukondygnacyjny, zwany „izbą wielką” w którym odbywały się zjazdy i sejmy. Przebudowa zamku w formach renesansowych miała miejsce w latach 1563-65 z inicjatywy Jana Lutomierskiego, jak informuje opis zawarty w lustracji z 1564 roku. Poza reperacją murów, zwieńczenia wieży oraz istniejących budynków mieszkalnych został również wzniesiony tzw. nowy dom w narożniku północno-wchodnim; obecnie mieści się w nim muzeum. Był to budynek jednotraktowy o trzech kondygnacjach i miał, częściowo zachowane, kamienne obramienia okien. Modernizacja zamku w końcu XVIII wieku ograniczyła się do usypania zewnętrznego narożnego bastionu, a więc tym samym została podkreślona jednolitość zespołu warownego składającego się z miasta i ściśle z nim związanego zamku.

 • DSC09390
 • DSC09391
 • DSC09392
 • DSC09393
 • DSC09394
 • DSC09395
 • DSC09397
 • DSC09398
 • DSC09399
 • DSC09400
 • DSC09403
 • DSC09404
 • DSC09405
 • DSC09406
 • DSC09407
 • DSC09408
 • DSC09409
 • DSC09410

 

Bolesławiec

Ruiny zamku królewskiego na lewym brzegu rzeki Prosny, na niewielkiej kępie wśród nadrzecznych mokradeł. Był tu gród założony w połowie XIII wieku przez Bolesława Pobożnego, księcia kaliskiego, usytuowany naprzeciw miasta lokowanego na prawym brzegu Prosny. W 1306 roku przyłączono do posiadłości Władysława Łokietka. Znajdowała się tu komora celna przy drodze prowadzącej z Wielunia na Oleśnicę i Wrocław, stąd też istniała konieczność obrony przeprawy przez Prosnę. W 1335 roku Kazimierz Wielki zobowiązał się wobec Jana Luksemburczyka, króla czeskiego do zburzenia grodu (czy też zamku), jednakże odbudował go, bowiem w 1347 roku wymieniane jest castrum w Bolesławcu. Budowę zamku przez Kazimierza Wielkiego poświadczają zarówno współczesny Janko z Czarnkowa jak i Długosz. W 1370 roku król Ludwik Węgierski nadał w lenno Bolesławiec wraz z innymi zamkami Władysławowi Opolczykowi. W 1396 roku Władysław Jagiełło odebrał zamek i przyłączył do królestwa. Zniszczony podczas drugiej wojny szwedzkiej, odbudowany w 1690 roku przez starostę Jana Radziejowskiego, zburzony ponownie przez Szwedów na początku XVIII w., po czym opuszczony. Zamek murowany założony na planie nieregularnego wieloboku zbliżonego do owalu, o powierzchni około 2000 m², opasany był murem ceglanym, z którego pozostały tylko dwa niewielkie fragmenty. Wewnątrz obwodu stanęła ceglana wieża ośmioboczna, mająca obecnie wysokość około 20 m ; w przyziemiu sklepiona kopulasto, na piętrze ma sklepienie ze śladami żebrowania. Ustawienie tej wieży jako elementu stojącego od strony zagrożenia nawiązuje do starszych układów przestrzennych.

 • DSC09536
 • DSC09537
 • DSC09538
 • DSC09539
 • DSC09541
 • DSC09543
 • DSC09544
 • DSC09545
 • DSC09548
 • DSC09549
 • DSC09552
 • plan

 

Oporów

Murowany zamek rycerski na niewielkiej skarpie otoczonej wałem. Został zbudowany w latach 1434-49 przez biskupa kujawskiego Władysława Oporowskiego. Po jego śmierci zamek objął brat, Piotr Oporowski. Po wymarciu Oporowskich w drugiej połowie XVII w. zamek przeszedł drogą kupna w 1718 roku w ręce Jana Sołłohuba. Do końca XVIII w. był własnością Sołłohubów, następnie Korzeniowskich, Pociejów i Oborskich. W 1837 roku przeszedł na własność rodziny Orsettich, w których rękach pozostawał aż do lat trzydziestych XX w. W latach 1837-44 dokonano gruntownej przebudowy i restauracji; z tego okresu pochodzą elementy architektury pseudogotyckiej. Po wojnie zostały przeprowadzone prace konserwatorskie połączone z badaniami. Nastąpiła wtedy renowacja wnętrza i odtworzenie drewnianego ganku. Zamek położony na wyspie otoczonej wodą jest zbudowany z cegły, na planie wieloboku z tendencją do regularnego układu. Zajmuje powierzchnię 900 m² Wjazd do zamku prowadzi od strony zachodniej przez most i bramę; obok trzykondygnacjowej podpiwniczonej wieży na planie prostokąta. Od strony południowej zamyka dziedziniec dwukondygnacjowy budynek mieszkalny, a od wschodu i północy mur z chodnikiem straży zwieńczony blankami. Od wschodu jest dostawiona półokrągła baszta z kaplicą na piętrze.

 • DSC00572
 • DSC00573
 • DSC00574
 • DSC00575
 • DSC00576
 • DSC00577
 • DSC00578
 • DSC00579
 • DSC00580
 • DSC00581
 • DSC00582
 • DSC00583
 • DSC00584
 • DSC00585
 • DSC00586
 • DSC00587
 • DSC00588
 • DSC00589
 • DSC00590
 • DSC00591
 • DSC00592
 • DSC00593
 • DSC00594
 • DSC00595
 • DSC00596
 • DSC00597
 • DSC00598
 • DSC00599
 • DSC00600
 • DSC00601

 

Uniejów

Zamek biskupi na lewym, niskim brzegu Warty, naprzeciwko miasta książęcego leżącego na prawym brzegu rzeki, położony na niewielkim sztucznym wzniesieniu wśród łąk i dawnych zalewisk starorzecza. Uniejów jest wzmiankowany po raz pierwszy jako własność arcybiskupów gnieźnieńskich w bulli z roku 1136. Znajdował się wówczas na terenie kasztelanii spycimierskiej. Po zniszczeniu i spaleniu osiedla przez Krzyżaków we wrześniu 1331 roku, nastąpiła lokacja miasta i zapewne niedługo potem za rządów arcybiskupa Jarosława Bogorii Skotnickiego zaczęto wznosić murowany zamek. Budowę ukończono jakoby przed 1350 rokiem. W drugiej połowie XIV i XV w. trwała rozbudowa, podczas której wzniesiono mury obwodowe. Dalsze przebudowy miały miejsce w roku 1534, a także za czasów arcybiskupa Jana Wężyka w roku 1638 i Macieja Łubieńskiego w roku 1645. W 1796 roku rząd pruski odebrał zamek arcybiskupom. W pierwszej połowie XIX w. kolejny właściciel, hrabia Toll, około roku 1848 przebudował zamek na pałac i otoczył parkiem. Zamek w Uniejowie należy do nielicznych budowli w Polsce, które zawsze były użytkowane i zamieszkane. W wyniku badań przeprowadzonych w 1956 roku można odtworzyć układ przestrzenny pierwotnego zamku z pierwszej połowy XIV w. oraz wyodrębnienie niektórych faz rozbudowy i przebudowy. Zamek został założony na planie nieregularnym zbliżonym do prostokąta, ustawiony na osi wschód-zachód, z lekkim załamaniem od wschodu. W załamaniu stanęła cylindryczna wieża ceglana o średnicy 9 m i wysokości 25 m. Dostęp do niej prowadził z ganku straży na murach, na wysokości 12,6 m nad poziomem pierwszego pierwotnego dziedzińca. Od strony zachodniej obwód zamykał dom mieszkalny. Wjazd na dziedziniec prowadził przez bramę w murze południowym. Zamek zajmował powierzchnię niewiele ponad 700 m². Dom mieszkalny na planie prostokąta (10,5x23 m) był jednotraktowy o podziale na dwa pomieszczenia, podpiwniczony i zapewne dwukondygnacjowy. Zewnętrzne schody prowadziły z dziedzińca na wysunięty na zewnątrz i wsparty skarpami piętrowy przedsionek, którego fundamenty zostały odsłonięte. Prawdopodobnie na zewnątrz wszystkich murów obwodowych zostały wprowadzone umocnienia, być może w pierwszej fazie w formie palisad oraz fosy. W takim układzie wydaje się możliwe istnienie specjalnego umocnienia w postaci przedbramia, może wzniesionego jeszcze w XIV w. Prawdopodobnie na przełomie w. XIV i XV te umocnienia zostały zastąpione murem obwodowym niższym od muru otaczającego pierwotny zamek. Tylko odcinki północny i częściowo wschodni zbudowano w XVI w. W ten sposób powstały otaczające zamek międzymurza o szerokości około 6,5 m. Na narożach zachodnich w międzymurzu stanęły zapewne w XV w. czworoboczne baszty, które miały na wysokości około 7 m od poziomu dziedzińca ganki straży ze strzelnicami, umieszczone w grubości murów. Od wewnątrz występują w obydwu basztach ślady arkadowań wewnętrznych podtrzymujących rozszerzony mur, w którym znajdowały się te ganki. Prawdopodobnie na początku XVI w. została nadbudowana wielka wieża strażnicza. Do najwyższych kondygnacji prowadziły kręcone schody w grubości muru od strony dziedzińca. Na pierwszej i na najwyższej kondygnacji umieszczono strzelnice przystosowane do broni palnej. Wieża poza funkcją strażniczą otrzymała więc nową funkcję – obrony z góry najbliższego przedpola. Rozbudowy w XVI i XVII w. wprowadziły nowe skrzydło od strony południowej i obejmujące także średniowieczny budynek bramny. Również i północne międzymurze częściowo zabudowano.

 • DSC09466
 • DSC09469
 • DSC09470
 • DSC09471
 • DSC09474
 • DSC09475
 • DSC09476
 • DSC09479
 • DSC09481
 • DSC09482
 • DSC09483
 • DSC09486
 • DSC09488
 • DSC09489
 • DSC09491
 • DSC09492
 • DSC09493

 

 

Źródło

"Zamki w Polsce"- Bohdan Guerquin

Notatki i własne obserwacje